ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ”

“ยโสธรจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ”10 กรกฎาคม 2562 เวลา09.09 น.ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสราวุธ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรได้รับหมายจากนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมให้ เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีกับนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดิน โดยการจัดงานแสดงความยินดีครั้งนี้มีนางเข็มทอง ลายเมฆ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร

ได้เป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคก้าวไปยังจุดมุ่งหมายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักธรรมชาติเสริมธรรมชาติแนวคิดพึงพาตนเองสร้างต้นแบบของเกษตรกรโดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม/เกษตรจังหวัดยโสธรเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลืองานด้านทำการเกษตรการพัฒนาที่ดินและในวันนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือแสดงความยินดีให้กับนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์มีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทั้งอำเภอกุดชุม-ทรายมูล-เลิงนกทา-ไทยเจริญและอำเภอมหาชนะชัยร่วมแสดงความยินพร้อมส่วนราชการหลายภาคส่วนมาร่งมงานในครั้งนี้

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน