Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบใบประกาศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบใบประกาศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศ
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.15 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 20 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและวัดวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศเพื่อระบายออกจากโรงงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายประจวบ ธิมา อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า มลพิษทางอากาศถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่านที่เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อสังคม และประกอบกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลดีต่อจังหวัดนนทบุรีที่เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี