Uncategorized

นายอำเภอพาคณะลงเยี่ยมเยียนประชาชนคนที่ป๋วยเดินไม่ได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนป๋วยพร้อมรับฟังปัญหาในความเดือดร้อนของประชาชน

นายอำเภอพาคณะลงเยี่ยมเยียนประชาชนคนที่ป๋วยเดินไม่ได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนป๋วยพร้อมรับฟังปัญหาในความเดือดร้อนของประชาชน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เวลา 13.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย
พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทต.ศาลากลาง ทหาร ปตอ.ร.1พัน 3 ทหาร กอ.รมน.จว.นบ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลศาลากลาง อสม. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 2,3 และ 4 ตำบลศาลากลาง เพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 12 ราย ดังนี้
ผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลากลาง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย
1.น.ส.วิลาสินี กองนิมิตร
อายุ 30 พิการแต่กำเนิด
หมูที่ 3 จำนวน 6 ราย
1.นางบุญส่ง เยี้ยนก อายุ 76 ปี เส้นเลือดในสมองตีบ,เดินไม่ได้
2.นายรังสรรค์ ม่วงเงิน อายุ 72ปี เส้นเลือดในสมองแตก
3.นางสังเวียน สุขสำราญ อายุ 98 ปี แขนซ้ายหัก,เดินไม่ได้
4.นายชุติพงษ์ เฟื่องพิบาล
อายุ 31 ปี พิการแต่กำเนิด
5.นางจั่น แจ้งจั่น อายุ 78 ปี
ติดเชื้อไขกระดูกสันหลัง,วัณโรคกระดูก
6.นางเพียร ศรีสันต์ อายุ 39 ปี พิการ,ติดเตียง
-หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ราย
1.นายสมเกียรติ อุดมเวชสกุล อายุ 67 ปี เส้นเลือดในสมองตีป
2.นางจรัสศรี วีระปี อายุ 80 ปี ชรา,ยากไร้
3.นายวิชัย ช้างชูกิจ อายุ 63 ปี พิการ,ติดเตียง
4.นางลีสี แซ่เตียว อายุ 92 ปี
ชรา,ติดเตียง,เส้นเลือดในสมองตีป
5.นางทับทิม คีรี อายุ 83 อัมพฤก
โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี