Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

จังหวัดศรีสะเกษเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561โดยมีนายสมาน ประดับทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำประธานและคณะกรรมการชุมชนๆละ 2 คน จากอำเภอกันทรารมย์ ขุขันธ์และอำเภอปรางค์กู่ เข้ารับการอบรมจำนวน 390 คน ทั้งนี้เพื่อให้ประธานและคณะกรรมการชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดประโยชย์สูงสุดแก่ชุมชนและประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ เพื่อให้ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

 

*************
บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว / ภาพ