ข่าวรัฐสภา

ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561”

วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561” โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในโอกาสครบรอบ 4 ปี เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ อันจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของคณะกรรมาธิการ และวางแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในปี 2562 ต่อไป
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างพระราชบัญญัติที่มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสัมมนา เสวนา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน