Uncategorized

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นคนไทยอยากเห็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ปักธงหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิด จับมือกันกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด ขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานในพื้นที่เป็นหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นคนไทยอยากเห็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ปักธงหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิด จับมือกันกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด ขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานในพื้นที่เป็นหลัก

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งภาคใต้อ่าวไทย และงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 โดยมีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ จังหวัดพัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งภาคใต้อ่าวไทย และงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งภาคใต้อ่าวไทยในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น ซี่งมีการกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และประสานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานในพื้นที่เป็นหลัก

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนอยากให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปักธงหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงทั้งหลาย ที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้บริโภคทุกคน หากเราทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันปฏิวัติตั้งแต่บัดนี้ คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขอให้เกษตรกรทุกคนตั้งใจและกล้าที่จะลงมือทำตั้งแต่วันนี้

อย่างไรก็ตามข้อมูลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ในปัจจุบันมีประมาณ 11,910.50 ไร่ (พัทลุง 2,535 ไร่ ชุมพร 700.5 ไร่ สุราษฎร์ธานี 2,372 ไร่ นครศรีธรรมราช 5,303 ไร่ และสงขลา 1,000 ไร่ ) ทั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ ให้จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และอำนวยความสะดวกให้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามเป้าหมาย ในกลุ่มจังหวัดต้องเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกื้อกูลกัน

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807