Uncategorized

ตาก-ภาคเอกชน ร่วม ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ-และประชุม กรรมการ กอ.รมน.ตาก ควบคุมแรงงานต่างด้าว

ตาก-ภาคเอกชน ร่วม ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ-และประชุม กรรมการ กอ.รมน.ตาก ควบคุมแรงงานต่างด้าว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2561 ที่ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น ตำรวจ-ทหาร-ปกครอง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนนั้น นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เดินทาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เนื่องจากมีการหารือร่วมในเรื่องของการกำหนดมาตรการควบคุมแนวทางการปฎิบัติสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับรองสถานะ เพื่อการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง ด้านการใช้แรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ


ขณะเดียวกัน ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ให้การต้อนรับนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เพื่อมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ในเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม เพื่อระดมความคิดเห็นในการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรับทราบปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานแบบช่วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาล (มาตรา 64) ของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะประเด็นบทลงโทษของทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยมีนักธุรกิจผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้กว่า 120 คน


////////////// ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน