Uncategorized

พังงา/สพม.14 รับการประเมินเชิงประจักษ์โชว์ผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

พังงา/สพม.14 รับการประเมินเชิงประจักษ์โชว์ผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561


ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละสหวิทยาเขต ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14 เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มองว่าสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านชีวิตความเป็นอยู่ เด็กทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของสถานศึกษาจะดีขึ้นตามลำดับ จึงส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดความเข้มแข็ง เป็นระบบ การทำงานเกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เข้าถึงนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด ถูกต้อง ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา สามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาหาความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆที่เชื่อมโยง ช่วยส่งเสริมสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สภานักเรียน กิจกรรม To be number one การจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับการพัฒนาจนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ มาแล้ว

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530