ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องกรรณิการ์ บ้านอัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “การปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ มีเขี้ยวเล็บอะไรใหม่..?!

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องกรรณิการ์ บ้านอัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “การปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ มีเขี้ยวเล็บอะไรใหม่..?!” โดยมี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมการ เปิดการเสวนา และนายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่มีกระแสการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 57 (2) กำหนดให้ รัฐต้องคุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย จึงจำเป็นต้องเพิ่มหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและขจัดมลพิษให้ชัดเจนมากขึ้น
คณะกรรมาธิการจึงจัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อผลักดันให้ประเทศมีระบบการป้องกันและระงับอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน