ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา”

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ กล่าวรายงาน
การจัดสัมมนาครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิรูปการศึกษา และแลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการ เป้าหมาย ความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ต่อไป โดยมี นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ในฐานะรองประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และนายตวง อันทะไชย กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมอภิปรายในประเด็น “มาตรการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน