ข่าวรัฐสภา

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นาวาเอก มงคล ประยูรศุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ข้อมูลว่า จังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าขายตามแนวชายแดนต่อปีค่อนข้างสูง ที่ผ่านมาสถานการณ์ตามแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชามีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันมาโดยตลอด แม้จะยังพบว่ามีปัญหายาเสพติดอยู่บ้างก็ตาม ทางหน่วยงานได้ดำเนินการปราบปรามอยู่เป็นระยะ ๆ ขณะที่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า คนสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศทุกด้าน การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่นโยบายและการบริหารงานควรมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน ด้าน พันเอก อมรินทร์ ทัศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 กล่าวถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยว่าได้ดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อาทิ การส่งเสริมด้านการเกษตร การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
จากนั้น คณะกรรมาธิการ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ณ โรงแรม ดีวารี ดีวา ริมน้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน