ข่าวรัฐสภา

“ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับโลกให้แก่ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 40 คน

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน