เลขาธิการ ก.ค.ศ. พบผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเมืองคอน เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ชูนครศรีฯศึกษา โมเดล


เลขาธิการ ก.ค.ศ. พบผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเมืองคอน
เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ชูนครศรีฯศึกษา โมเดล

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑,๒,๓,๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งจังหวัด กว่า 1,147 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เพื่อรับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกด้วย

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องเร่งด่วน อาทิ วิทยฐานะ การบริหารจัดการอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งภายในกฎดังกล่าวจะมีการระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อาทิ การเลื่อนเงินเดือนต้องมีการตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 คน และกฎ ก.ค. ศ.เริ่มบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 แต่การดำเนินการปรับเลื่อนเงินเดือนนั้นจะเริ่มช่วงเดือน เม.ย.2562 นี้ โดย ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ต่อไป พร้อมกันนี้มีการร่วมศึกษาหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การจัดทำตราสารโรงเรียนเอกชน และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยมีการประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง เร่งพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ด้าน วินัยจราจร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา การบริหารจัดการขยะและนครศรีธรรมราชศึกษา โมเดล โดยจะมีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำนครศรีฯศึกษาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานประสานและบูรณาการการจัดการศึกษาในอย่างครบวงจร พร้อมดึงจุดเด่นการศึกษาตามบริบทเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน