ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตยในมุมมองของเยาวชน” โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา นายอภิชาติ ดำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หนองฮี วิทยากรมืออาชีพ และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน