Uncategorized

กฟผ.มอบเงินและอุปกรณ์ 2 แสนบาท ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นจากฤทธิ์พายุโซนร้อน “โพดุล”

กฟผ.มอบเงินและอุปกรณ์ 2 แสนบาท ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นจากฤทธิ์พายุโซนร้อน “โพดุล”

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.62 นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครง การปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ.มอบเงินสนับสนุนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยพายุโซนร้อน “โพดุล”
โดยมี ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยข้า ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะร่วมทาสีอาคารฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
สำหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคให้ครบทุกเขตการศึกษาทั้ง 12 เขต เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ซึ่งประชาชนในละแวกใกล้เคียง สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ อาทิ วันเด็ก วันวิทยาศาตร์ เป็นต้น

นิราช-พิชญ์ฐญา ทืพย์ศรี รายงาน 0909534645
ภาพ/ข่าว ปชส.กฟผ.