Uncategorized

ตาก=ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตาก ตรวจโครงการนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก เดินหน้า 4.0

.ตาก=ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตาก ตรวจโครงการนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก เดินหน้า 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก จังหวัดตาก เดินทางพร้อมคณะไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ในฐานะคณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อจะรวบรวมข้อมูลตามโครงการไทยนิยม เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เดินหน้ายุค 4.0 และเมื่อมีการออกสำรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว จะได้ทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป เพื่อพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ จังหวัดตาก


/////////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน