Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. ห้างแว่นท็อปเจริญ ผู้แทนโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรมโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ภาคเหนือ ที่ห้องประชุมสวนอาหารภูพันธ์ อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมโครงการฯ (Project Kick Off) และจัดอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้งานระบบ Application พ้นภัย ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องอินเทอร์เน็ต อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 15.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (เต้นแอโรบิค) ที่ลานเพลิน ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา 19.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดพระพิธีธรรมศพ ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาสา ศาลาวัดดงมะตื๊น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰