Uncategorized ข่าว ยโสธร

คปจ.ยโสธรอบรมคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนถนน” ที่ห้องประชุมสีเงิน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

“คปจ.ยโสธรอบรมคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนถนน” ที่ห้องประชุมสีเงิน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 11 กุมภาพันธ์2563

เวลา 09:30 น นางสาวจิตติมา กันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรรักษาการผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรม ได้รู้จักคุณค่าชีวิต รู้จักการเสียสละ สร้างวินัยจราจร ความมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง โดยให้คำนึงถึงมาตรการที่ภาครัฐนำมาบังคับใช้ คือมาตรการ10 รสขม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้ถูกคุมประพฤติ เมาแล้วขับจำนวน๒๐๐คน สร้างสำนึกดี สร้างคนดี สังคมดี/

/พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน