ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและการออม (ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)

อนุฯ ส่งเสริมอาชีพและการออม วุฒิสภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและการออม (ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข CA 427 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วย นายออน กาจกระโทก นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนในโครงการส่งเสริมอาชีพและการออม ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 103 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและการออม

สร้างโอกาสให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้มีความรู้ ความถนัดที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เรียนรู้กระบวนการผลิต-แปรรูป-จำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และที่สำคัญเพื่อเป้าหมายสร้างค่านิยมด้านการออเงิน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

ทั้งนี้ มีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายนพพร แสงอาทิตย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน