ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ขบ. โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (ตาม พรบ.การขนส่งทางบก) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ขบ. โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (ตาม พรบ.การขนส่งทางบก) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยออกตรวจสอบรถบรรทุก ณ สถานประกอบการขนส่งของ บริษัท เพชรอินทรีย์ จำกัด ถนนซุปเปอร์ไอเวย์ อ.เมืองเชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
1. ผลการดำเนินการประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
# ตรวจควันดำ 19 คัน
# พบควันดำ ..-… คัน
# ออกหนังสือเตือนให้ปรับปรุงรถ – คัน

2. ผลการดำเนินการสะสม (ตั้งแต่เดือนมกราคม – 12 เมษายน 2562)
# ตรวจควันดำ 688 คัน
# พบควันดำ 13 คัน (รถบรรทุก 4 คัน, รถโดยสาร 9 คัน)
# ออกหนังสือเตือนให้ปรับปรุงรถ – คัน

สำหรับรถที่มีควันดำเกินเกณฑ์ที่กำหนด ได้ดำเนินการพ่น “ห้ามใช้” ทุกคัน และลงโทษปรับในอัตรา 5,000 บาท ทุกราย
และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11- 17 เม.ย.2562 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์62

นางพรรณี พุ่มพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่