แถลงข่าว

นายกฯ มีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจราชการ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จ.เพชรบูรณ์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เผยนายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปตรวจราชการ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561

นายกฯ มีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจราชการ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จ.เพชรบูรณ์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เผยนายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางไปตรวจราชการ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงร่างกำหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ว่า วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 07.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน. 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ไปยังท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปพบปะกับประชาชน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย-เชียงคาน และเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน OTOP นวัตวิถีและการท่องเที่ยวชุมชนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และโครงการอาหารปลอดภัย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเชียงคาน ณ ถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังการนำเสนอการปลูกป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมโครงการชุมชนไม้มีค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี จะมีการมอบกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เครือข่ายชุมชนปลูกไม้ส่วนป่า รวมทั้งพบปะพูดคุยและมอบนโยบายในโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า เพื่อเกษตรกรไทย” ให้แก่ชาวบ้านและเครือข่ายชุมชนปลูกไม้สวนป่า

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะพบปะสนทนากับผู้แทนเครือข่ายชุมชนเขาค้อ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ห้องประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมดังกล่าวต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี จะไปพบปะกับประชาชน ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่)

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดกรีนมาร์เก็ต ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ และจะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน