ข่าวรัฐสภา

ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่พบปะเพื่อรับฟังข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในมุมมองของเยาวชน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมถามตอบ โดยมีประเด็นคำถามจากสมาชิกวุฒิสภา อาทิ สมาชิกวุฒิสภาหมายถึงใคร สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่อะไร ประชาธิปไตยในความหมายที่ดีที่สุดคืออะไร การรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเชื่อแบบใดดีที่สุด และการอยู่แบบพออยู่พอกินพอเพียงหมายถึงอะไร เป็นต้น

โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันอธิบายคำตอบในแต่ละประเด็น ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภามากขึ้น
จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 9 กลุ่มย่อย เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนกับเด็กนักเรียน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันให้ความรู้ พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในกลุ่มย่อย ได้มีกิจกรรม “Ethnic student Sahasad school” ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างสมาชิกวุฒิสภา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับชมการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ 13 ชนเผ่า จากนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน