Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

ซันสวีท’ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

‘ซันสวีท’ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ‘SUN’ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน และตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้จัดโครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” ขึ้น ซึ่งมีการเปิดโครงการนำร่องที่หมู่บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอย่างเนื่อง นำโดย คณะผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 โดยได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตน โครงการ“หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว” เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือน และร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวริน เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน สร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวริน ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่