Reporter&Thai Army ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับ ปลัดอำเภอสวรรคโลก, พัฒนาชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๑๒๑๔๐๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับ ปลัดอำเภอสวรรคโลก, พัฒนาชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนภายในอำเภอสวรรคโลก เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกต่อการขอความช่วยเหลือ และร้องเรียนในเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้น ณ บ้านหนองเรียง ม.๑ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. โดยมีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๔ เรื่อง หน่วยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย