Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลองกระทงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลองกระทงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายในการปฏิบัติงานของคณะทำงานจัดระเบียบสังคมในการออกตรวจการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการระดับจังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงค่ำของวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียวราย เป็นหัวหน้านำคณะทำงานออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้

โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการสนธิกำลังและบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียวราย

สำหรับการออกตรวจในครั้งนี้ เป็นการออกจัดระเบียบสังคมในห้วงของเทศกาลลอยกระทง โดยมีเป้าหมายในการป้องปราม การกำชับห้างร้านไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และการปรามไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยในเวลาที่ทางจังหวัดกำหนดเพื่อที่จะมิให้เป็นการรบกวนการสัญจรของอากาศยาน และการคมนาคมทางอากาศยาน

ทั้งนี้ คณะทำงานได้ลงพื้นที่และได้ทำการตรวจยืดวัตถุอันตราย ปืนยิงพลุ (ซึ่งถูกจัดว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน) สุรา เหล้า เบียร์ จากเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี ปรามการมั่วสุมที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือการทะเลาะวิวาท และยังได้ว่ากล่าวตักเตือนตามที่เห็นเป็นการสมควรแก่กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความเชื่อมั่นในนโยบายและมาตรการของจังหวัดเชียงรายที่จะสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะในสังคมไปพร้อมกันด้วย

นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจในครั้งนี้ เป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุราไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ
ทั้งนี้ เจ้าของกิจการขายของในงานยังได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานในการลงจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ เพราะทำให้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในงานที่จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
11/11/62