ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.ขว.อ.กัลยานิวัฒนา กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักร์ ดวงจินดา นายอำเภอกัลยานิวัฒนา จิตอาสา และ ส่วนราชการอำเภอกัลยานิวัฒนา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


เมื่อ 110930 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.ขว.อ.กัลยานิวัฒนา กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักร์ ดวงจินดา นายอำเภอกัลยานิวัฒนา จิตอาสา และ ส่วนราชการอำเภอกัลยานิวัฒนา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 1 บ้านแอเอาะ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จว.เชียงใหม่ ดังนี้ 1. ผ้าห้ม 2.ที่ดินทำกิน 3.ถนนชำรุด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย