Uncategorized

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยนายแพทย์อดิศร วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจตา ตรวจสุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม นวด คัดกรองภาวะสมองเสื่อมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การประเมินเด็กติดเกมส์ ตรวจรักษาโรคข้อกล้ามเนื้อ โรคกระดูก โรคผิวหนัง กุมารเวชกรรมการแนะนำฝึกอาชีพ

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับประชาชน ตัดผม จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคราคาประหยัด และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้ยากเพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศาลาวัดท่าล้อ หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ การจัดงานได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวงร้านเปิ้ลแฮร์แมน อคาเดมี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ร่วมในการจัดกิจกรรมจำนวน 1000 คน