บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกับ นาย ศิลป์ชัย เทพศักดิ์ ปลัดปกครองอำเภอเมือง, ร.ต.ท.อโนทัย บางหลวง สายตรวจตำบลหาดทนง, น.ส.ธัญพร ชื่นสุวรรณ ผญบ.ม.๕ และ นาง สมนึก อาจธัญกร ผช.ผญบ.ม.๕ ต.สะแกกรัง ลงพื้นศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข / ความต้องการ


เมื่อ ๑๑๑๓๐๐ – ๑๑๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกับ นาย ศิลป์ชัย เทพศักดิ์ ปลัดปกครองอำเภอเมือง, ร.ต.ท.อโนทัย บางหลวง สายตรวจตำบลหาดทนง, น.ส.ธัญพร ชื่นสุวรรณ ผญบ.ม.๕ และ นาง สมนึก อาจธัญกร ผช.ผญบ.ม.๕ ต.สะแกกรัง ลงพื้นศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข / ความต้องการ โดยร่วมกันลงพื้นที่ในการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ๆ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ จำนวน ๑ เรื่อง

 

มีรายละเอียดดังนี้ ปัญหาเรื่องบุกรุกลำรางสาธารณะ ทำให้ลำรางคับแคบและมีความตื้นเขินส่งผลกระทบในการระบายน้ำไม่สะดวก และต้องการทราบแนวเขตลำรางที่แน่นอน โดยประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา ได้ดำเนินการนำปัญหาแจ้งให้กับ อบต.สะแกกรัง ให้ทราบแล้ว โดยทาง ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะได้ประสานงานกับ อบต.สะแกกรัง ถึงความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ.บางกุ้ง ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย