ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านปู่จ้อย กรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จาก นายสมศักดิ์ แก้วพลอย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง


เมื่อ 111000 ธ.ค. 61 กกล.รส.จว.ล.ป.โดย ร้อย.รส.ที่1(มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำปาง , ตัวแทนจาก หน่วยงานประกอบด้วย อบจ.ลำปาง , สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) , หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป. 10 (บ้านแลง) , จนท.โครงการชลประทานลำปาง , จนท.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลำปาง , นายก อบต.บ้านแลง , กำนันตำบลบ้านแลง , ผู้ใหญ่บ้านบ้านปู่จ้อย และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านปู่จ้อย กรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จาก นายสมศักดิ์ แก้วพลอย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง

 

จว.ล.ป. ยื่นหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขอความช่วยเหลือ ด้านปัญหาที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ , น้ำ , ถนนเข้าหมู่บ้าน และไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปู่จ้อย ม.7 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน มีนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จว.ล.ป. และ หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 

สรุปผลการประชุม ดังนี้
1.เรื่อง ปัญหาที่ดินสำหรับผู้ที่ได้ 7 ราย ให้ยื่นขอเอกสารสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินอำเภอแจ้ห่ม(สำนักงานที่ดินจังหวัดจะเป็นผู้ประสานเรื่องให้) โดยให้ผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน ส่วนพื้นที่ที่เหลือสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ 3 ลำปาง จะสำรวจที่ดินโดยจัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ต่อไป
2.เรื่อง ทำถนน เข้าหมู่บ้าน อบจ.ลำปาง จะใช้งบ เงินกู้จัดสรรสร้างถนน ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร และจะดำเนินการทำการซ่อมแซมถนนในงบปี 2562 และส่วนในการทำงานของ อบต.บ้านแลง จะขออนุญาตก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ต่อ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
3. เรื่อง น้ำ อุปโภคบริโภค มอบหมายให้ อบต.บ้านแลง ทำเรื่องขออนุญาตขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้
4. เรื่อง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทราบว่าผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าในหมู่บ้านมีฝายส่งน้ำที่สร้างโดยชลประทาน จึงมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทำแผนและรายละเอียดแจ้งให้ชลประทานที่ 2 เพื่อได้ออกมาสำรวจ และแนะนำแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ขอยุติเรื่องดังกล่าวนี้ในชั้น ศดธ.จว.ล.ป. และได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ลงลายมือชื่อรับทราบร่วมกัน จึงยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีราษฎรในพื้นที่เข้าร่วม 60 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย