หมู่ รส.อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ ปลัดอำเภอชุมแสง ,จนท.ตร.สภ.ชุมแสง และจนท.เกษตร อ.ชุมแสง ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐ “ ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ ปลัดอำเภอชุมแสง ,จนท.ตร.สภ.ชุมแสง และจนท.เกษตร อ.ชุมแสง ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐ “ ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จว.น.ว. ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน ๖๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการรับฟังวิทยากร รับชมวีดีทัศน์ และตอบแบบสอบถาม
ทั้งนี้ หมู่ รส.อ.ชุมแสง ฯ ได้ดำเนินการเปิด ศดธ.อำเภอเคลื่อนที่ควบคู่กับกิจกรรมดังกล่าว ผลการปฏิบัติในส่วนของ ศดธ.เคลื่อนที่ ไม่พบว่ามีผู้มาร้องทุกข์ ร้องเรียน แต่อย่างใด