Uncategorized

ร้อยเอ็ด”จัดกิจกรรม”โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!๚

ร้อยเอ็ด”จัดกิจกรรม”โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!๚

 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 2

วันพุธที่12 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม,,นายทรงเดช พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสายรุ้ง สอนอำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวชี้แจงอาสาพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคม
หมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัุครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวน
หมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของ
อาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน
(ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
ภารกิจของผู้นำ อช.
1. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ร่วมเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช. 2ค รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี
2. การจัดทำแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน3. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้
4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง
5. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง และร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนะนำให้ความรู้แก้เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล
7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบล
8. การพัฒนาเด็ก/เยาวชน และอื่นๆ
9.การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้
10.การส่งเสริมทุนชุมชน
ร่วมจัดเก็บและวิเคราะห์ทุนชุมชน สนับสนุนการนำข้อมูลทุนชุมชนมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งร่วมดำเนินงานพัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนาฯ

 

ผู้นำอช.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน
////////////////////////////////////////////////////
ผู้นำอช.ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ู้สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด