ตำบลโนนรัง บูรณาการแผนชุมชนบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด!!!


ข่าวร้อยเอ็ด!!! ตำบลโนนรัง บูรณาการแผนชุมชนบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด!!!

วันพุธที่(12กุมภาพันธ์ 2563)เมื่อเวลา 09.00 น.สจ.(แนน) จุรีพร เอื้อไพจิตร พร้อมด้วย นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดโครงการบูรณาการ แผนชุมชนระดับตำบลโนนรัง การประชุม บูรณาการแผน โครงการ : บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลโนนรังวัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอชต) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต) ตำบลๆ ละไม่น้อยกว่า 30 คน สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังพื้นที่เป้าหมาย ตารางฝึกอบรม : กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศอชต. และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ(ก.บ.ต.) รวม 30 คนจัดกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โดยทีม เจ้าหน้าที่ พัฒนาการอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในครั้งนี้ สจ.แนน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง พร้อมด้วยผู้นำ อช. ตำบลโนนรัง ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการวางแผนในครั้งนี้
แนวทางดำเนินการ ทีมวิทยากรสัมมาชีพ ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ติดตาม สน้บสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ครัวเรือนสัมมาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันและประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการรวมกลุ่ม จัดตั้ง และพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพตามหลัก5ก. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบอาชีพสัมมาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เพิ่มเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy ) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน “101 smart city”//////////////

ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพข่าว
ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้นำอช. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

,