Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

คณะครู และผู้บริหารร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะครู และผู้บริหารร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยมีนายพงศ์พง แสนนอก รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0 รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาการบริหารและการจัด การเรียนการสอน ซึ่งมีครูและผู้บริหารจาก โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนบ้านห้วยสะแก และโรงเรียนจากเทศบาล 1 ถึง 3 เข้าร่วมกิจกรรมภาคเช้าด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ Mr.Dan Rubinstein เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์