Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 บูรณาการตรวจราชการที่จันทบุรี ติดตามแผนงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ แผนการดำเนินโครงการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 บูรณาการตรวจราชการที่จันทบุรี ติดตามแผนงานโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และ แผนการดำเนินโครงการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 12 ก.พ.63 ) ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ได้บูรณาการตรวจราชการที่จันทบุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นหัวหน้าคณะ นำ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย / นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ /ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง / ผู้ตรวจราชการกรมประมง และผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เดินทางมาตรวจราชการติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการโดยครั้งนี้เป็นการติดตามแผนงาน/โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และ แผนการดำเนินโครงการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงยั่งยืน ที่เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีประสบความสำเร็จสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำสร้างรายได้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแต่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยงด้วยหลักวิชาการที่ต้องใช้ยาและอาหารเสริมจากร้านจำหน่ายเอกชน ซึ่งหน่วยงานราชการมีข้อจำกัดทั้งด้านวิชาการและปัจจัยการผลิตทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ต่อมาในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ที่บูรณาการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จันทบุรีได้เดินทางไปติดตามแผนงาน/โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ซึ่งเทศบาลฯ ได้แก้ปัญหาสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของ ที่เป็นต้นเหตุของโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ชาดหาดนำมาเลี้ยงรวมกันในพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ส่วนมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมวทางเทศบาลและปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินมาตรการตามขั้นตอนและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก