Uncategorized

พิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน ไทย-กพช.

พิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน ไทย-กพช.

เมื่อ 31 ธ.ค. 62เวลา 07:30 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย นายปวิช รัตวาลย์ รักษาการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ส่วนราชการ ,ประชาชนในพื้นที่, ร่วมกัน”พิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน ไทย-กพช. และเพื่อ สวัสดียามเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตรสองประเทศไทยกัมพูชาเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายไทย ฝ่าย กพช

. นำโดย นายพิว เดียน รอง นอภ.จอมประสาน, นายลิน ยุด รอง นอภ.จอมประสาน เป็นประธานร่วม ณ จุดผ่อนปนการค้าช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จว.อ.บ. มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งสองประเทศ ประมาณ 2,000 คน ณ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนช่องอานม้า ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ไทยและกัมพูชาได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และปฏิบัติตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเมืองคู่ความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่ชายแดนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม การสาธารณสุข การพัฒนา การค้า เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งด้านความมั่นคง

ภาพ/ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์