Uncategorized เกษตรกร

เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนเกาะช้าง

ข่าว / เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนเกาะช้าง

วันที่ 12 ก.พ.63 นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บ้านไม้ริมฝั่งน้ำ) บ้านด่านใหม่ หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง โดยมี นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เกษตรอำเภอเกาะช้าง กล่าวรายงาน-นายสมหวัง ภรินทนันท์ ประธานกลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) ต.เกาะช้าง เกษตรกรชาวสวนสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวสวนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในงานกว่า 100 คน กิจกรรมหลักๆที่จัดขึ้นก็คือ การผลิตไม้ผลคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดยจะมีการให้เกษตรกรที่มาร่วมงานแบ่งกลุ่มแต่ละสี เดินไปตามสถานีเรียนรู้ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายและแจกเอกสารให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามให้คำแนะนำอย่างละเอียด แก่เกษตรกรผู้ที่มาร่วมในงาน อาทิเช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี, การตรวจวิเคราะห์ดินโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ตราด,การใช้เทคโนโลยีในการทำสวนโดย นายเฉลิมพล ทัศมากร เกษตรกรรุ่นใหม่ประธาน Young Smart Farmer จ.ตราด,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้ที่มาร่วมในงาน
นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เกษตรอำเภอเกาะช้าง กล่าวว่า การจัดงานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯในครั้งนี้ทางสำนักงานเกษตร จ.ตราด-เกษตร อ.เกาะช้าง ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรสมัยใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร การผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพันธุ์ชะนีเกาะช้างที่มีชื่อเสียง ในปีที่ผ่านๆมาได้รับความสนใจจากห้างดังหลายแห่ง มีการสั่งซื้อทุเรียนชะนีเกาะช้าง จากชาวสวนที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ ไปวางจำหน่ายบนห้าง
ซึ่งการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนพื้นที่เกาะช้างในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันทุเรียนพันธุ์ชะนี-หมอนทองและพันธุ์อื่นๆของเกษตรกรชาวสวนกำลังให้ผลผลิตเต็มต้น แต่ละสวนทุเรียนจะมีหลายรุ่น บางสวนใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว ในปีนี้ทางสำนักงานเกษตรจะมีการจัดทำป้ายชื่อสวนมีรูปเจ้าของสวน-เบอร์โทร ติดตั้งไว้หน้าสวน พร้อมสติกเกอร์คิวอาร์โค้ด รับรองคุณภาพ ระบุชื่อของเจ้าของสวน กลุ่ม วันเดือนปีที่ผลิต วันที่บริโภคได้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ซื้อทุเรียนไปบริโภคว่าได้ซื้อจากชาวสวนโดยตรง และได้คุณภาพจริงๆป้องกันการฉวยโอกาสแอบอ้างขายทุเรียนเกาะช้าง

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน