Uncategorized ข่าวการศึกษาและไอที

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนฯ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนฯ
วันนี้ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,บ้านพักเด็กและครอบครัว ,สาธารณสุข ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ กรณีครอบครัวประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จุดแรกคณะฯ เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สัมภาษณ์และติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนายธีรพล มากยิ้ม และเด็กชายธีรภัทร มากยิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอนุบาล 2
จุดที่ 2 คณะได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 18/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสัมภาษณ์และติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนางสาวสุภาพร ปานโต นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนายโอฬาร ธณสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศ คณะครู อาจารย์ ให้การตอนรับ