Uncategorized

ชาวบ้านโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจกันจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2561 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

ชาวบ้านโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจกันจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2561 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอจตุรพักตรพิมาน เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ชุมชนบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ที่วัดโนนรังสฤษฏร์ บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำท้องที่ ชาวบ้านโนนรัง คณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สำหรับทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ตามประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสืบสานวัฒนธรรมไทยพันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวว่าประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น ส่วนการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพื้นเมือง การฟ้อนรำจะใช้ท่ารำที่ดัดแปลงมาจาก วิถีชีวิต การทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นท่ารำในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็น เครื่องดนตรีประจำถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ทำให้งานประเพณีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี
ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รอบหมู่บ้าน ตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 นี้ สาธุ๛