Uncategorized

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ร้อยเอ็ดโลก “เปิดร้อยเอ็ด สู่โลก เปิดโลกสู่ร้อยเอ็ด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ด

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ร้อยเอ็ดโลก “เปิดร้อยเอ็ด สู่โลก เปิดโลกสู่ร้อยเอ็ด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ในงาน เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ร้อยเอ็ดโลก “เปิดร้อยเอ็ด สู่โลก เปิดโลกสู่ร้อยเอ็ด” ที่เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานคับคั่งนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 6 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยว จะชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ. ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร และพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด และสร้างการรับรู้ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดโครงการส่งเสริมการรับรู้เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมร้อยเอ็ดโลก “เปิดร้อยเอ็ด สู่โลก เปิดโลกสู่ร้อยเอ็ด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเป้าหมายด้านท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจริญเติบโตมากขึ้น พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกิดเป็นรูปประธรรมอย่างยั่งยืน
การจัดงานครั้งนี้พร้อมกับงาน เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี มีกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ จัดทำเพลงร้อยเอ็ดโลก โดยทำเป็นวีดีทัศน์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนร้อยเอ็ด และกิจกรรม จังหวะแผ่นดินร้อยเอ็ด โดยนำเพลงร้อยเอ็ดโลก มาประชาสัมพันธ์ผ่านการแสดงคอนเสิร์ต จำนวน 2 วัน คือระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อโซเชียลมีเดีย ให้ชาวโลกรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ด มากยิ่งขึ้น