Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. พร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เที่ยว ไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค

เมื่อ ๑๓๑๐๐๐ มี.ค.๖๒ ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. พร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เที่ยว ไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค บ.ปงอ้อ หมู่ ๑๑ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ