นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1ชั้น1วิทยาลัยชุมชนยโสธร 13 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น.นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 โดยมีนายชัยวิวัฒน์. วงศ์สวัสดิ์. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมทั้ง3แห่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ประธานเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการนำข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู้เป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ร่วม วิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์-วิทยาลัยชุมชนยโสธร-
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร-และ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู-ได้พูดถึงแนวทางการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อโดยการสอนแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสร้างผลงานเน้นชุมชนต้องมีส่วนร่วมในขบวนการทำงานและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนกำหนดการประชุม13-14 มิถุนายน 62 มีกิจกรรมด้านวิชาการและจัดนิทรรศการของกลุ่มอาชีพต่างๆของผู้ผ่านการอบรมและเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมยโสธร พร้อมมีการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารรับเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ชื่อ”มุกดาหารเกมส์” ได้กำหนดการแข่งขันไว้ช่วงเดือนธันวาคม 2562 การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์และแนวทางทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น/

//พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน