ข่าว ยโสธร

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2561

ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร18มิถุนายน2562เวลา09.00น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2561

 

ของสำนักคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร กล่าวว่าปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มีอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดจำนวน 346 คนชึ่งปฎิบัติหน้าที่อยู่ในชุมชนต่างๆครอบคลุมทุกตำบลและทุกอำเภอภายในเขตจังหวัดยโสธร มีบทบาทช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด

 

การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ การมส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ในปีนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นจำนวน 12 คนจาก 9 อำเภอคือ อ.เมือง 2 คน-อ.กุดชุม 1 คน-อ.มหาชนะชัย 2 คน-อ.ค้อวัง 3 คน-อ.ทรายมูล1 คน-อ.คำเขื่อนแก้ว1 คน-อ.ป่าติ้ว1 คน-และอ.เลิงนกทา 1 คน

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน