Uncategorized ข่าว ยโสธร เกษตรกร

“บิสคลับ ยโสธรแจกพันธ์ข้าว กข.43”

“บิสคลับ ยโสธรแจกพันธ์ข้าว กข.43”ีณ.ทุ่งหอมมะลิอินทรีย์(โรงสีกิจเจริญยโสธร)บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 26ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้วมอบหมาย พันจ่าเอกอนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีหลังน้ำท่วม แจกพันธ์ข้าว กข.43(รอบที่3) นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดโสธร ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการทำนาเกษตรอินทรีย์ ทฤษฎี 1 ไร่ ่ให้ได้2ตันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเกษตรกรผู้ที่ถูกน้ำท่วมได้เรียนรู้การปลูกข้าวทดแทนนาน้ำท่วม กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ”สรรพสิ่ง อินทรียวัตถุ”โดยชาวนาอัจฉริยะ

การเสวนาพิเศษ”ปลูกข้าว กข.43 ทดแทน 1 ไร่ให้ได้ 2 ตันโดยอาจารย์อดิสร พวงชมพู เจ้าของทฤษฎีโครงการฯพร้อมมีการเซนต์สัญญาความร่วมมือสนับสนุนความรู้ MOU, บันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประธานบิสคลับยโสธรยังกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ประสบภัยนาน้ำท่วมหรือผู้สนใจ ร่วมอบรมทฤษฎี-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ-เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และจัดการน้ำได้ ในงานนี้ยังมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปของกลุ่มเกษตรกรและสถานที่จัดกิจกรรมแห่งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์. ทฤษฎี 1 ไร่ ได้ 2 ตัน นาโยนที่ให้ผลผลิตดี ข้าวออกรวงดกและแต่ละต้นแตกกอออกรวงกอหนึ่งประมาณ 70-80 ต้น ส่งผลให้เป็นที่พอใจของเกษตรกรที่เพาะปลูกอย่างยิ่ง

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว