ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด จับมือเครือข่ายฯ ลงนามความร่วมมือในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และการป้องกันปราบปรามการการทุจริต 

12 มิถุนายน 567 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนต้นแบบ ในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และการป้องกันปราบปรามการการทุจริตในจังหวัดร้อยเอ็ด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานของ นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วยกรรมการเครือข่ายป.ป.ช.ฯ ร้อยเอ็ด ได้แก่ นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง ดร.ธงชัย ธราวุธ ดร.โกวิท อ่อนประทุม นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายสุดใจ สุทธิรันดร์ นายมงคล จันทรประทักษ์ นายวิทวัช บุญทา และนายสมนึก บุญศรี ด้วยงบประมาณ 524,700 บาท ในพื้นที่ จำนวน 20 อำเภอ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันเริ่มตันโครงการ 15 มิถุนายน 2567 วันสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

นายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสำรวจและจับตามองพื้นที่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต,เพื่อสร้างกลไกการเชื่อมโยงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.  กลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมผู้นำต้น/แกนนำชุมชนต้นแบบ จาก 20 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวม 200 คน สถานที่ดำเนินการ สถานที่ในการสำรวจและจับตามอง เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ


นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต จึงเห็นควรได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯขึ้นและขอเน้นย้ำเครือข่ายฯให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.เพราะมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ยังมีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหามาก จึงขอให้ช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณกองทุน ป.ป.ช.ที่สนับสนุนให้เครือข่ายฯสอดส่องการใช้งบประมาณของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่สุ่มเสี่ยง อปท. การจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณประโยชน์ การออกเอกสารสิทธิ์ การจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงวศึกษาธิการ เป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าไปสอดส่องดูแลในโครงการพื้นที่สุ่มเสี่ยง

สมนึก บุญศรี รายงาน