Uncategorized

สสส.จัดงบหนุนปลุกพลังชาวบ้านเสริมสร้างสุขภาพแก้8ปัญหาเมืองชาละวันชี้เรื่องขยะและผู้สูงอายุกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม

สสส.จัดงบหนุนปลุกพลังชาวบ้านเสริมสร้างสุขภาพแก้8ปัญหาเมืองชาละวันชี้เรื่องขยะและผู้สูงอายุกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม
วันที่ 13 ส.ค. 2561 นายเผด็จการ กันแจ่ม ทีมสนับสนุนวิชาการหน่วยจัดการระดับจังหวัดในโครงการส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนขนาดเล็กและโครงการทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6 ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส. ) เปิดเผยหลังจากร่วมถอดบทเรียนปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง โดยได้เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับเงินทุนจาก สสส. เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย จ.พิจิตร ได้รับความสนใจจากกลุ่มแกนนำชุมชนที่เข้าร่วม 20โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตรที่มุ่งแก้ปัญหาการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี , การจัดการขยะ , การส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือน,, การส่งเสริมให้เด็กบริโภคผักผลไม้ในโรงเรียน การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , การลด ละเลิกบุหรี่ , กิจกรรมทางกาย และการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน


โดยมี นาย รุ่งเรือง กัลย์วงศ์ เป็นหัวหน้าจัดการร่วมกับ (สสส.) พื้นที่พิจิตร (Node ) ซึ่งเป็นผู้เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆในพื้นที่พิจิตรในการปลุกกระตุ้นสร้างจิตสำนึก สร้างกรอบแนวคิดในการดำเนินการแบบเสริมพลัง โดยหน่วยจัดการที่เป็นทีมงานภาคประชาชนจะร่วมกันติดตามและประเมินความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมเพื่อทำแผน ทำโครงการ ให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คิดโดยชาวบ้าน ทำเพื่อชาวบ้าน แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด
ในส่วนของ นายเผด็จการ กันแจ่ม ทีมสนับสนุนวิชาการหน่วยจัดการระดับจังหวัดในโครงการส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนขนาดเล็กและโครงการทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6 ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส. ) ให้สัมภาษณ์ เน้นย้ำว่าปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ที่ควรเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อรับมือกับปัญหาและแนวทางแก้ไข นั่นคือ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่ทุกวันนี้นับวันสถานการณ์ส่อเค้าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย


สิทธิพจน์ พิจิตร