Uncategorized

ร้อยเอ็ด… พาณิชย์จังหวัดสกลนครนำสื่อมวลชนหลายสำนักประชุมสัมมนา และ ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจดูศักยภาพการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ร้อยเอ็ด…
พาณิชย์จังหวัดสกลนครนำสื่อมวลชนหลายสำนักประชุมสัมมนา และ ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจดูศักยภาพการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 วันที.13 ถึง 17 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสกลนครนคร/พนม-มุกดาหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วันนี้จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.คณะสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสกลนครลงทะเบียน ณ.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครเลขที่ 4/4 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายยงยุทธ สีสัตย์ชื่อ ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร ์และ แผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครมากล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แบบเจาะลึกและเห็นลู่ทางและโอกาสในการลงทุนในจังหวัด..

นายยงยุทธ. สีสัตย์ชื่อผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ยังพาคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร ณ.วัดถ้ำผาแด่นจังหวัดสกลนคร และ ศึกษาดูงานศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร. พร้อมกล่าวสรุปจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดGDp พุทธศักราช 2519 มีมูลค่ากว่า มากกว่า 50,000 กว่าล้านบาทสินค้ามาจากภาคการเกษตร มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงานยางพารา

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน