ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ครั้งที่ 29ขอให้ทุกหน่วยงานประดับธงผะเหวดสัญญลักษณ์งานอนุมัติงบประมาณกว่า2ล้าน6แสนบาทจากเงินกองทุนที่มีอยู่กว่า10ล้าน5แสนบาท


ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ครั้งที่ 29ขอให้ทุกหน่วยงานประดับธงผะเหวดสัญญลักษณ์งานอนุมัติงบประมาณกว่า2ล้าน6แสนบาทจากเงินกองทุนที่มีอยู่กว่า10ล้าน5แสนบาท
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129

 


มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเผยแผ่การทำบุญและเผยแผ่ การบำเพ็ญทานบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด,เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
วาระการประชุมที่สำคัญอาทิ รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือบัญชีเงินกองทุนบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงเงินกองทุนบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2560 และ 2561 ในปี 2560 รายรับ 3,502,998.22 บาทรายจ่าย 2,449,414.00 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,053,584.22 บาทปี 2561 รายรับ 3,151,504.07 บาท รายจ่าย 2,602,8 16.00 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย 548,6 88.07 บาท เงินคงเหลือบัญชี กองทุนบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รวมเงินทั้งสิ้น 10,589,801.23 บาท(สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์)
การประชุมในวันนี้ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดไปคือ ต้นเดือนมีนาคมของเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวัน ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 8- 9- 10 มีนาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น๓-๔-๕ ค่ำเดือน๔โดยจัดที่ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด การใช้ชื่อว่า “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562”

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งหมด 28 คณะอาทิ 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น ประธานกรรมการ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการ,คณะการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ,คณะกรรมการฝ่ายรับบริจาคและการเงิน คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ นางศรัญญา คุณปราณีต นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษเลขานุการ,คณะกรรมการฝ่ายจัดหากัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ,คณะกรรมการฝ่ายรับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ประธานกรรมการ นายทศพล ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสพปร้อยเอ็ดเขต 1 เลขานุกา, คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและสิทธิประโยชน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ, คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดธงผะเหวด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ ดร.ปรีชา จันทร์เทพ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เลขานุการ,คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่และเจ้าภาพกัณฑ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เลขานุการ
การขออนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 30 รายการเป็นเงิน 2,602,816 บาท(สองล้านหกแสนสองพันแปดร้อยสิบหกบาท) โดยมีปฏิทินการดำเนินงานดังต่อไปนี้ อาทิกำหนดส่งรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 21 ธันวาคม 2561,จัดทำโครงการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและหนังสือแจ้งประสานเพื่อเสนอลงนามภายในวันที่ 28 กพ 61,คณะกรรมการฝ่ายต่างๆจัดประชุมเตรียมการจัดงานระหว่างวันที่ 2-8 มกราคม 2562,กำหนดส่งงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ,จัดพิธีแถลงข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562,วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 จัดงานตามกำหนด, ประธานในพิธีเปิดงานจะพิจารณาเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
และที่สำคัญคือขอเชิญประดับตกแต่งบริเวณการจัดงานโดย 1 ขอความร่วมมือทุกอำเภอสนับสนุนพวงดอกสะแบงมาลัยข้าวตอกข้าวสารธงใยแมงมุม ตำบลละ อย่างน้อย 3 พวง ชนิดละ 1 พวง 2 ขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน ประดับธงผะเหวดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานดังกล่าวบริเวณหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรหรือบริเวณที่เหมาะสม
กิจกรรมงานที่สำคัญ อาทิ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 มีการประกวดธงผะเหวด พิธีแห่อุปคุตพระราชทาน เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนการแสดงแสงสีเสียง รับประทานอาหารพาแลง,วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9:30 พิธีเปิดงานชมขบวนแห่ 13 กัณฑ์ 15 ขบวน เวลา 10:00 น อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน สาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย ชมการแสดงพื้นบ้าน เวลา 19:00 การแสดงแสงสีเสียง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์สังกาด พิธีเทศน์คาถาพันและเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เวลา 9:00 นพิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เวลา 9:39 พิธีมอบโคกระบือและสัตตสดกมหาทาน 96 ชุด เวลา 10:00 อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวนเวลา 18:00 นพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ เสร็จงาน
ข้อเสนอเพิ่มเติม คือ การจัดพาแลง ควรเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่โต๊ะจีน,รูปหุ่นกัณฑ์ต่างๆที่ติดตามถนนทางเข้าร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงให้สูงขึ้น รูปหุ่นให้เป็นตามแบบที่มาตรฐาน หากเป็นไปได้ ให้มีสถานที่ที่เหมาะสม สามารถเข้าชมและบักทึกภาพงานบุญผะเหวดเป็นที่ระลึกได้.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—