ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปี2565 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2565 ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ในพื้นที่ 24 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,324 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 22,249,355บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พันวิกฤตภัยในครั้งนี้ต่อไป

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ เกิดภัยมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 22 อำเภอ 195 ตำบล 1,826 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 24 ชุมชน และสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หลังภัยสิ้นสุด ดังนี้ ให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน 11,225 ครัวเรือน รวมเป็นเงินจำนวน 68,661,000 บาท/โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565 จากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2565 และอื่น ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,377,150.54 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ