ข่าวรัฐสภา

สนง.วุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

สนง.วุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.15 นาฬิกา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี
.
สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการมอบรางวัล ดังนี้
1) บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวนทั้งสิ้น 49 คน ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิซาการ จำนวน 19 คน ข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 18 คน ประเภทพนักงานราชการ จำนวน 9 คน และประเภทลูกจ้าง จำนวน 3 คน
2) สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการและปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในกำกับดูแลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 สำนัก ประกอบด้วย 1. รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ สำนักกรรมาธิการ 3 2.รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ สำนักการประชุม 3. รางวัลระดับดี ได้แก่ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ สำนักวิชาการ 5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ สำนักกรรมาธิการ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 3 ได้แก่ สำนักการพิมพ์ และรางวัลชมเชย อันดับ 4 ได้แก่ สำนักการคลังและงบประมาณ

.
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทว่า การปฏิบัติราชการถือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และอาจมีผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เป็นข้าราชการจึงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมส่วนรวม โดยการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธาส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ขอชื่นชมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้นำแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมาให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่งผลให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิต ถือว่าเป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความสามารถ ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
และความโปร่งใส จำนวน 7 สำนัก ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการรัฐสภาต่อไป รวมทั้งรักษาคุณภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและองค์กร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน