ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ทม.แม่เหียะ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบบ้านผู้ยากไร้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ทม.แม่เหียะ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบบ้านผู้ยากไร้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเหียะ จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ให้กับ นางศรีนวล สมนา อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัย โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการ และพนักงานธนาคารร่วมกิจกรรม ว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อร่วมยกระดับ และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติให้สนับสนุนการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาแล้ว กว่า 4,600 หลัง สำหรับครั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายในโครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่มีความเดือดร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 204,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับการดำรงชีพ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว นับเป็นบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จและส่งมอบ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากจำนวนบ้านทั้งหมดที่ธนาคารได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือกว่า 4,700 หลัง โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า 18,800 ราย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เดินหน้าสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะในครั้งนี้ ซึ่งสำหรับกรณี นางศรีนวล สมนา อายุ 70 ปี เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงบุตรยังเป็นผู้ป่วยติดเตียง สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม โดยคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้มอบหมายกองช่างเข้าช่วยเหลือ นำงบประมาณดังกล่าว มาปรับปรุงพิ้นบ้าน และผนังบ้าน สร้างห้องพัก ห้องน้ำ ให้ง่ายต่อความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังจะเข้ามาดำเนินการ ดูแลด้านคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย รวมถึงติดตั้งราวจับและอื่น ๆ ตามสวัสดิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยรวม เป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของธนาคารที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 70 ปี ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง